My Calendar

11月 2020
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
2020.11.1 2020.11.2 2020.11.3 2020.11.4

All Day: 4歳児個人面談

2020.11.5 2020.11.6 2020.11.7

All Day: 5歳児 運動会

2020.11.8 2020.11.9 2020.11.10 2020.11.11

All Day: 2,3歳交流会

2020.11.12 2020.11.13

All Day: 交通安全教室

2020.11.14
2020.11.15 2020.11.16 2020.11.17 2020.11.18 2020.11.19 2020.11.20 2020.11.21
2020.11.22 2020.11.23 2020.11.24 2020.11.25

All Day: 誕生会

2020.11.26

All Day: 避難訓練

2020.11.27 2020.11.28
2020.11.29 2020.11.30 2020.12.1 2020.12.2 2020.12.3 2020.12.4 2020.12.5